Cho đường tròn (O), M là một điểm nằm ngoài đường tròn (O). Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (O) với A, B là các tiếp điểm; MPQ là một cát tuyến không đi qua tâm của đường tròn (O), P nằm giữa M và Q. Qua P kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt AB, AQ tương ứng tại R, S

Cho đường tròn (O), M là một điểm nằm ngoài đường tròn (O). Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (O) với A, B là các tiếp điểm; MPQ là một cát tuyến không đi qua tâm của đường tròn (O), P nằm giữa M và Q. Qua P kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt AB, AQ tương ứng tại R, S. Gọi Trung điểm đoạn PQ là N. Chứng minh rằng:

a) Các điểm M, A, N, O, B cùng thuộc một đường tròn, chỉ rõ bán kính của đường tròn đó.

b) PR = RS.

Hướng dẫn giải:

a) Các điểm M, A, N, O, B cùng thuộc một đường tròn, chỉ rõ bán kính của đường tròn đó.

Ta có:  \( \widehat{MAO}={{90}^{O}} \) (góc giữa tiếp tuyến với bán kính đi qua tiếp điểm).

Tương tự  \( \widehat{MBO}={{90}^{O}} \)

Suy ra các điểm A, N, B cùng nhìn đoạn MO dưới một góc vuông.

Vậy 5 điểm M, A, N, O, B cùng thuộc đường tròn bán kính  \( \frac{MO}{2} \)

b) PR = RS.

Tứ giác MANB nội tiếp nên  \( \widehat{AMN}=\widehat{ABN} \)   (1)

 \( \left\{ \begin{align}& OA\bot PS \\  & OA\bot MA \\ \end{align} \right.\Rightarrow PS//MA  \)  \( \Rightarrow \widehat{AMN}=\widehat{RPN} \)   (2)

Từ (1) và (2) suy ra:  \( \widehat{ABN}=\widehat{RPN} \) hay  \( \widehat{RBN}=\widehat{RPN} \)  \( \Rightarrow  \) tứ giác PRNB nội tiếp  \( \Rightarrow \widehat{BPN}=\widehat{BRN} \)  (3)

Mặt khác có:  \( \widehat{BPN}=\widehat{BAQ} \)  (4)

Từ (3) và (4) suy ra:  \( \widehat{BRN}=\widehat{BAQ}\Rightarrow RN//SQ  \)  (5)

Từ (5) và N là trung điểm PQ nên trong  \( \Delta SPQ  \) có RN là đường trung bình, suy ra:  \( PR=RS  \) (đpcm)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Bài toán mới nhất!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 31213d2pw6 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *