Cho 0∫4f(x)dx=2018. Tính tích phân 0I=∫2[f(2x)+f(4−2x)]dx

Cho \( \int\limits_{0}^{4}{f(x)dx}=2018 \). Tính tích phân  \( I=\int\limits_{0}^{2}{\left[ f(2x)+f(4-2x) \right]dx} \).

A. I = 0

B. I = 2018

C. I = 4036                      

D. I = 1009

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Ta có: \(I=\int\limits_{0}^{2}{f(2x)dx}+\int\limits_{0}^{2}{f(4-2x)dx}=H+K\)

Tính \(H=\int\limits_{0}^{2}{f(2x)dx}\)

Đặt  \( t=2x\Rightarrow dt=2dx\Rightarrow \frac{1}{2}dt=dx  \)

Đổi cận:  \( \left\{ \begin{align} & x=0\to t=0 \\  & x=2\to t=4 \\ \end{align} \right. \)

 \( H=\frac{1}{2}\int\limits_{0}^{4}{f(t)dt}=1009 \)

Tính \(K=\int\limits_{0}^{2}{f(4-2x)dx}\)

Đặt  \( t=4-2x\Rightarrow dt=-2dx\Rightarrow -\frac{1}{2}dt=dx  \)

Đổi cận:  \( \left\{ \begin{align} & x=0\to t=4 \\  & x=2\to t=0 \\ \end{align} \right. \)

\(K=\int\limits_{0}^{2}{f(4-2x)dx}=-\frac{1}{2}\int\limits_{4}^{0}{f(t)dt}=\frac{1}{2}\int\limits_{0}^{4}{f(t)dt}=1009\)

Suy ra:  \( I=H+K=2018 \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *