Gọi A là tập tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho tập nghiệm của phương trình x.2^x=x(x-m+1)+m(2^x-1) có hai phần tử

Gọi A là tập tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho tập nghiệm của phương trình \(x{{.2}^{x}}=x\left( x-m+1 \right)+m\left( {{2}^{x}}-1 \right)\) có hai phần tử. Số phần tử của A bằng

A. 2

B. 3                                   

C. 1                                   

D. Vô số

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Phương trình: \(x{{.2}^{x}}=x\left( x-m+1 \right)+m\left( {{2}^{x}}-1 \right)\) (1)

$\Leftrightarrow {{2}^{x}}.\left( x-m \right)=\left( x-m \right)\left( x-1 \right)$

$\Leftrightarrow \left( x-m \right)\left( {{2}^{x}}-x-1 \right)=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}& x=m \\& {{2}^{x}}-x-1=0\begin{matrix}{} & {}  \\\end{matrix}(2) \\\end{align} \right.$

Đặt $f(x)={{2}^{x}}-x-1\Rightarrow {f}'(x)={{2}^{x}}\ln 2-1$

$\Rightarrow {f}'(x)=0\Leftrightarrow x={{\log }_{2}}\left( \frac{1}{\ln 2} \right)$

Bảng biến thiên của hàm số f(x):

Dựa vào bảng biến thiên ta có phương trình f(x) = 0 (2) có nhiều nhất 2 nghiệm

Mà f(0) = f(1) = 0.

$\Rightarrow $ phương trình (2) có đúng 2 nghiệm x = 0; x = 1.

$\Rightarrow $  phương trình (1) có các nghiệm là x = 0; x = 1; x = m.

Để tập nghiệm của phương trình (1) có hai phần tử $\Rightarrow \left[ \begin{align} & m=0 \\ & m=1 \\\end{align} \right.$

$\Rightarrow $ Số phần tử của A bằng 2.

 

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình e^3m+e^m=2(x+√(1-x^2))(1+x√(1-x^2)) có nghiệm

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình ${{e}^{3m}}+{{e}^{m}}=2\left( x+\sqrt{1-{{x}^{2}}} \right)\left( 1+x\sqrt{1-{{x}^{2}}} \right)$ có nghiệm.

A. $\left( 0;\frac{1}{2}\ln 2 \right)$

B. $\left( -\infty ;\frac{1}{2}\ln 2 \right]$

C. $\left( 0;\frac{1}{e} \right)$                   

D. $\left[ \frac{1}{2}\ln 2;+\infty  \right)$

Hướng dẫn giải:

Đặt $t=x+\sqrt{1-{{x}^{2}}}\Rightarrow {{t}^{2}}=1+2x\sqrt{1-{{x}^{2}}}$ \( \Rightarrow x\sqrt{1-{{x}^{2}}}=\frac{{{t}^{2}}-1}{2} \)

Ta có: ${t}’=\frac{\sqrt{1-{{x}^{2}}}-x}{\sqrt{1-{{x}^{2}}}};{t}’=0\Leftrightarrow x=\frac{\sqrt{2}}{2}$

Vậy $t\in \left[ -1;\sqrt{2} \right]$.

Phương trình trở thành ${{e}^{3m}}+{{e}^{m}}=2t\left( 1+\frac{{{t}^{2}}-1}{2} \right)$

$\Leftrightarrow {{e}^{3m}}+{{e}^{m}}={{t}^{3}}+t\Leftrightarrow {{e}^{m}}=t$ (Sử dụng hàm đặc trưng)

Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi \(-1\le {{e}^{m}}\le \sqrt{2}\Leftrightarrow m\le \ln \sqrt{2}\Leftrightarrow m\in \left( -\infty ;\frac{1}{2}\ln 2 \right]\)

 

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình 8^x+3x.4^x+(3x^2+1).2^x=(m^3-1)x^3+(m-1)x có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc (0;10)

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình ${{8}^{x}}+3x{{.4}^{x}}+\left( 3{{x}^{2}}+1 \right){{.2}^{x}}=\left( {{m}^{3}}-1 \right){{x}^{3}}+\left( m-1 \right)x$ có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc $\left( 0;10 \right)$.

A. 101

B. 100                              

C. 102                              

D. 103

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

${{8}^{x}}+3x{{.4}^{x}}+\left( 3{{x}^{2}}+1 \right){{.2}^{x}}=\left( {{m}^{3}}-1 \right){{x}^{3}}+\left( m-1 \right)x$ (1)

$\Leftrightarrow {{\left( {{2}^{x}}+x \right)}^{3}}+\left( {{2}^{x}}+x \right)={{\left( mx \right)}^{3}}+mx$ (2)

Xét hàm số $f(t)={{t}^{3}}+t$

Ta có: $t={{2}^{x}}+x$ mà $0< x <10\Rightarrow \left\{ \begin{align}& 1<{{2}^{x}}<1024 \\& 0< x < 10 \\\end{align} \right.$ $\Rightarrow 1<{{2}^{x}}+x<1034\Rightarrow 1<t<1034$

Xét hàm số $f(t)={{t}^{3}}+t,t\in \left( 1;1034 \right)$

\({f}'(t)=3{{t}^{2}}+1>0,\forall t\in \left( 1;1034 \right)\) hay $f(t)={{t}^{3}}+t$ đồng biến trên $t\in \left( 1;1034 \right)$.

Suy ra (2)$\Leftrightarrow {{2}^{x}}+x=mx\Leftrightarrow m=\frac{{{2}^{x}}+x}{x}=\frac{{{2}^{x}}}{x}+1$

Xét hàm số $g(x)=\frac{{{2}^{x}}}{x}+1,t\in \left( 0;10 \right)$

$\Rightarrow {g}'(x)=\frac{x{{.2}^{x}}\ln 2-{{2}^{x}}}{{{x}^{2}}}=\frac{{{2}^{x}}\left( x.\ln 2-1 \right)}{{{x}^{2}}}$

${g}'(x)=0\Leftrightarrow x=\frac{1}{\ln 2}={{\log }_{2}}e$

Bảng biến thiên:

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow e\ln 2+1<m<104,4$

Mà $m\in \mathbb{Z}$ nên $m\in \left\{ 3;4;……;104 \right\}$

Có tất cả 102 số nguyên m thỏa mãn.

 

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Cho phương trình 2^x=√(m.2^x.cos(πx)-4), với m là tham số. Gọi mO là giá trị của m sao cho phương trình trên có đúng một nghiệm thực

Cho phương trình ${{2}^{x}}=\sqrt{m{{.2}^{x}}.\cos (\pi x)-4}$, với m là tham số. Gọi mO là giá trị của m sao cho phương trình trên có đúng một nghiệm thực. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. ${{m}_{0}}\in \left[ -5;-1 \right)$

B. ${{m}_{0}}<-5$

C. ${{m}_{0}}\in \left[ -1;0 \right)$                              

D. ${{m}_{0}}>0$

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Phương trình tương đương ${{4}^{x}}=m{{.2}^{x}}.\cos (\pi x)-4$ $\Leftrightarrow {{2}^{x}}+{{2}^{2-x}}=m.\cos (\pi x)$

Điều kiện cần: nếu xO là một nghiệm của phương trình thì $2-{{x}_{0}}$ cũng là nghiệm. Vì phương trình có nghiệm duy nhất nên xO = 1.

Thay vào phương trình ta có: $m=-4$

Điều kiện đủ:

Với $m=-4$, ta có: \({{4}^{x}}+{{4.2}^{x}}.\cos (\pi x)+4=0\)\(\Leftrightarrow {{\left[ {{2}^{x}}+2\cos (\pi x) \right]}^{2}}+4{{\sin }^{2}}(\pi x)=0\)

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & {{2}^{x}}=-2\cos (\pi x) \\& \sin (\pi x)=0 \\\end{align} \right.$ \( \Leftrightarrow \begin{cases} {{2}^{x}}=-2\cos (\pi x) \\\left[\begin{array}{l} \cos (\pi x)=1 \\ \cos (\pi x)=-1 \end{array}\right.\end{cases} \)\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& {{2}^{x}}=2 \\& \cos (\pi x)=-1 \\\end{align} \right.\Leftrightarrow x=1\)

Vậy $m=-4$ thỏa mãn.

 

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Phương trình 4^x+1=2^x.m.cos(πx) có nghiệm duy nhất. Số giá trị của tham số m thỏa mãn

Phương trình ${{4}^{x}}+1={{2}^{x}}.m.\cos \left( \pi x \right)$ có nghiệm duy nhất. Số giá trị của tham số m thỏa mãn là

A. vô số

B. 1

C. 2                                   

D. 0

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Ta có: ${{4}^{x}}+1={{2}^{x}}.m.\cos \left( \pi x \right)$ $\Leftrightarrow {{2}^{x}}+{{2}^{-x}}=m\cos \left( \pi x \right)$

Ta thấy nếu $x={{x}_{O}}$ là một nghiệm của phương trình thì $x=-{{x}_{O}}$ cũng là nghiệm của phương trình nên để phương trình có nghiệm duy nhất thì xO = 0.

Với xO = 0 là nghiệm của phương trình thì m = 2.

Thử lại: Với m = 2 ta được phương trình: ${{2}^{x}}+{{2}^{-x}}=m\cos \left( \pi x \right)$ (*)

$VT\ge 2;VP\le 2$ nên (*)$\Rightarrow \left\{ \begin{align}& {{2}^{x}}+{{2}^{-2}}=2 \\ & 2\cos \left( \pi x \right)=2 \\\end{align} \right.\Leftrightarrow x=0$ thỏa mãn.

Vậy m = 2

 

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình (m+1).16^x-2(2m-3).4^x+6m+5=0 có hai nghiệm trái dấu

Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình: $(m+1){{.16}^{x}}-2(2m-3){{.4}^{x}}+6m+5=0$ có hai nghiệm trái dấu là

A. 4

B. 8

C. 1                                   

D. 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Đặt $t={{4}^{x}},t>0$, phương trình đã cho trở thành: $(m+1){{t}^{2}}-2(2m-3)t+6m+5=0$

Cách 1:

$\Leftrightarrow m=-\frac{{{t}^{2}}+6t+5}{{{t}^{2}}-4t+6}$ (*)

Phương trình đã cho có hai nghiệm x1, x2 trái dấu khi phương trình (*) có hai nghiệm t1, t2 thỏa mãn: $0<{{t}_{1}}<1<{{t}_{2}}$.

Đặt $f(t)=-\frac{{{t}^{2}}+6t+5}{{{t}^{2}}-4t+6}$ $\Rightarrow {f}'(t)=\frac{10{{t}^{2}}-2t-56}{{{\left( {{t}^{2}}-4t+6 \right)}^{2}}}$

${f}'(t)=0\Leftrightarrow x=\frac{1\pm \sqrt{561}}{10}$

Ta có bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên, ta có phương trình (*) có hai nghiệm t1, t2 thỏa mãn $0<{{t}_{1}}<1<{{t}_{2}}$ khi $-4<m<-1$

Cách 2:

Đặt $f(x)=(m+1){{t}^{2}}-2(2m-3)t+6m+5$

Phương trình đã cho có hai nghiệm x1, x2 trái dấu khi phương trình (*) có hai nghiệm t1, t2 thỏa mãn $0<{{t}_{1}}<1<{{t}_{2}}$.

Điều đó xảy ra khi: $\left\{ \begin{align}& (m+1)f(1)<0 \\ & (m+1)f(0)>0 \\\end{align} \right.$ $\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& (m+1)(3m+12)<0 \\& (m+1)(6m+5)>0 \\\end{align} \right.$

 \( \Leftrightarrow \begin{cases} -4< m <-1 \\\left[\begin{array}{l} m<-1 \\ m>-\frac{5}{6} \end{array}\right.\end{cases} \)$\Leftrightarrow -4<m<-1$

Vậy có hai giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bài toán là $m=-3$ và $m=-2$.

 

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Phương trình (1/9)^x-m(1/3)^x+2m+1=0 có nghiệm khi m nhận giá trị

Phương trình \({{\left( \frac{1}{9} \right)}^{x}}-m.{{\left( \frac{1}{3} \right)}^{x}}+2m+1=0\) có nghiệm khi m nhận giá trị:

A. $m<-\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2}<m<4-2\sqrt{5}$

C. $m\ge 4+2\sqrt{5}$        

D. $m<-\frac{1}{2}\vee m\ge 4+2\sqrt{5}$

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Ta có phương trình \({{\left( \frac{1}{9} \right)}^{x}}-m.{{\left( \frac{1}{3} \right)}^{x}}+2m+1=0\).

Đặt $t={{\left( \frac{1}{3} \right)}^{x}},t>0$ phương trình trở thành: ${{t}^{2}}-m.t+2m+1=0$.

Phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow $ phương trình có nghiệm dương.

Do t = 2 không là nghiệm của phương trình nên $\Leftrightarrow m=\frac{{{t}^{2}}+1}{t-2}=f(t)$

${f}'(t)=\frac{{{t}^{2}}-4t-1}{{{(t-2)}^{2}}}$, ${f}'(t)=0\Leftrightarrow \frac{{{t}^{2}}-4t-1}{{{(t-2)}^{2}}}=0$

$\Leftrightarrow {{t}^{2}}-4t-1=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}& t=2-\sqrt{5}\text{ (loại)} \\& t=2+\sqrt{5}\text{ (nhận)} \\\end{align} \right.$

Bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên ta thấy, phương trình có nghiệm khi $m<-\frac{1}{2}\vee m\ge 4+2\sqrt{5}$.

 

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Tìm số giá trị nguyên của tham số m thuộc (-10;10) để phương trình (√10+1)^x^2+m.(√10-1)^x^2=2. 3^(x^2+1) có đúng hai nghiệm phân biệt

Tìm số giá trị nguyên của tham số $m\in \left( -10;10 \right)$ để phương trình ${{\left( \sqrt{10}+1 \right)}^{{{x}^{2}}}}+m.{{\left( \sqrt{10}-1 \right)}^{{{x}^{2}}}}={{2.3}^{{{x}^{2}}+1}}$ có đúng hai nghiệm phân biệt?

A. 14

B. 15

C. 13                                

D. 16

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

${{\left( \sqrt{10}+1 \right)}^{{{x}^{2}}}}+m.{{\left( \sqrt{10}-1 \right)}^{{{x}^{2}}}}={{2.3}^{{{x}^{2}}+1}}$ \( \Leftrightarrow {{\left( \frac{\sqrt{10}+1}{3} \right)}^{{{x}^{2}}}}+m.{{\left( \frac{\sqrt{10}-1}{3} \right)}^{{{x}^{2}}}}=6 \) (1)

Đặt \(t={{\left( \frac{\sqrt{10}+1}{3} \right)}^{{{x}^{2}}}},t>0\)\(\Rightarrow {{\left( \frac{\sqrt{10}-1}{3} \right)}^{{{x}^{2}}}}=\frac{1}{t}\)

(1)$\Leftrightarrow t+m.\frac{1}{t}=6\Leftrightarrow {{t}^{2}}-6t+m=0$ (2)

Để (1) có đúng hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (2) có một nghiệm lớn hơn 1.

$(2)\Leftrightarrow m=-{{t}^{2}}+6t$

Xét hàm số $f(t)=-{{t}^{2}}+6t$ trên khoảng $\left( 1;+\infty  \right)$, ta có:

${f}'(t)=-2t+6;{f}'(t)=0\Leftrightarrow t=3$

Bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy: $m<5$ hoặc m = 9 là giá trị thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Do $m\in \left( -10;10 \right)$ \( \Rightarrow m\in \left\{ -9;-8;-7;-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;9 \right\} \)

Vậy có 15 giá trị m cần tìm.

 

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Gọi S là tập hợp tất cả giá trị nguyên của tham số m để phương trình (√2+1)^x-m(√2-1)^x=8 có hai nghiệm dương phân biệt

Gọi S là tập hợp tất cả giá trị nguyên của tham số m để phương trình ${{\left( \sqrt{2}+1 \right)}^{x}}-m{{\left( \sqrt{2}-1 \right)}^{x}}=8$ có hai nghiệm dương phân biệt. Số phần tử của S bằng

A. 8

B. 7                                   

C. 10                                

D. 9

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Đặt $t={{\left( \sqrt{2}+1 \right)}^{x}},t>0$. Vì ${{\left( \sqrt{2}+1 \right)}^{x}}.{{\left( \sqrt{2}-1 \right)}^{x}}=1\Rightarrow {{\left( \sqrt{2}-1 \right)}^{x}}=\frac{1}{t}$

Phương trình đã cho trở thành: $t-\frac{m}{t}=8\Leftrightarrow {{t}^{2}}-8t=m$ (*)

Phương trình đã cho có hai nghiệm dương phân biệt khi và chỉ khi (*) có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 1.

Xét $f(t)={{t}^{2}}-8t,\forall t\in \left( 1;+\infty  \right)$

Ta có: ${f}'(t)=2t-8$

${f}'(t)=0\Leftrightarrow t=4$

Bảng biến thiên của hàm f(t):

Từ bảng biến thiên, (*) có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 1 khi và chỉ khi $-16<m<-7$

Vậy số phần tử của S là 8.

 

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Gọi (a;b) là tập các giá trị của tham số m để phương trình 2e^2x-8e^x-m=0 có đúng hai nghiệm thuộc khoảng (0;ln5)

Gọi (a;b) là tập các giá trị của tham số m để phương trình $2{{e}^{2x}}-8{{e}^{x}}-m=0$ có đúng hai nghiệm thuộc khoảng $\left( 0;\ln 5 \right)$. Tổng a + b là:

A. 2

B. 4

C. $-6$                             

D. $-14$

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Đặt $t={{e}^{x}}$ với $x\in \left( 0;\ln 5 \right)$ thì $t\in \left( 1;5 \right)$.

Phương trình trở thành: $2{{t}^{2}}-8t=m$

Xét hàm số $f(t)=2{{t}^{2}}-8t$ với $t\in \left( 1;5 \right)$

Ta có: ${f}'(t)=4t-8$

${f}'(t)=0\Leftrightarrow t=2$