Cho hàm số y=ax^3+bx^2+cx+d có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng

Cho hàm số \( y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d  \)  \( \left( a\ne 0 \right) \) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định về dấu của a, b, c, d?

A. a > 0, b > 0, c > 0, d > 0

B. a > 0, c > 0 > b, d < 0

C. a > 0, b > 0, c > 0, d > 0

D. a > 0, b < 0, c < 0, d > 0

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Dựa vào đồ thị ta có a > 0, đồ thị cắt Oy tại 1 điểm có tung độ dương nên d > 0, đồ thị có 2 cực trị trái dấu nên  \( {{x}_{1}}.{{x}_{2}}<0\Rightarrow \frac{c}{a}<0\Rightarrow c<0 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng

Cho hàm số \( y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d  \) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. a < 0, b > 0, c > 0, d < 0

B. a < 0, b < 0, c > 0, d <0

C. a > 0, b < 0, c < 0, d > 0

D. a < 0, b > 0, c < 0, d < 0

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Dựa vào đồ thị suy ra hệ số a < 0  \( \Rightarrow  \) loại phương án C.

 \( {y}’=3a{{x}^{2}}+2bx+c=0 \) có 2 nghiệm x1, x2 trái dấu (do hai điểm cực trị của đồ thị hàm số nằm hai phía với Oy)

 \( \Rightarrow 3ac<0\Rightarrow c>0 \) \( \Rightarrow \)  loại phương án D

Do  \( \left( C \right)\cap Oy=D(0;d)\Rightarrow d<0 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Cho hàm số f(x)=ax3+bx2+cx+d có bảng biến thiên như sau: Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d

(THPTQG – 2020 – Lần 2) Cho hàm số \( f(x)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d  \)  \( \left( a,b,c,d\in \mathbb{R} \right) \) có bảng biến thiên như sau:

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

A. 4

B. 2

C. 3                                   

D. 1

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Ta có:  \( f(x)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d  \)  \( \left( a,b,c,d\in \mathbb{R} \right) \).

 \( \Rightarrow {f}'(x)=3a{{x}^{2}}+2bx+c  \)

Đồ thị hàm số f(x) có hai điểm cực trị  \( A\left( 0;-1 \right) \) ,  \( B\left( 4;-5 \right) \) nên ta có hệ:

\( \left\{ \begin{align} & f(0)=-1 \\  & f(4)=-5 \\  & {f}'(0)=0 \\  & {f}'(4)=0 \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & d=-1 \\  & 64a+16b+4c+d=-5 \\  & c=0 \\  & 48a+8b+c=0 \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & a=\frac{1}{8} \\  & b=-\frac{3}{4} \\  & c=0 \\  & d=-1 \\ \end{align} \right. \)

Trong các số a, b, c, d có 1 số dương.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Cho hàm số f(x)=ax^3+bx^2+cx+d (a,b,c,d∈R) có bảng biến thiên như sau: Có bao nhiêu số dương

(THPTQG – 2020 – Lần 2 – 101) Cho hàm số \( f(x)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d  \)  \( \left( a,b,c,d\in \mathbb{R} \right) \) có bảng biến thiên như sau:

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

A. 2

B. 4                                   

C. 1                                   

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Từ bảng biến thiên, ta có:

\( \left\{ \begin{align}  & f(0)=3 \\  & f(4)=-5 \\  & {f}'(0)=0 \\  & {f}'(4)=0 \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & d=3 \\  & 64a+16b+4c+d=-5 \\ & c=0 \\  & 48a+8b+c=0 \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & a=\frac{1}{4} \\  & b=-\frac{3}{2} \\  & c=0 \\  & d=0 \\ \end{align} \right. \)

Vậy trong các số a, b, c, d có 2 số dương

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Cho hàm số f(x)=ax^3+bx^2+cx+d (a,b,c,d∈R) có bảng biến thiên như sau

(THPTQG – 2020 – 103 – Lần 2) Cho hàm số \( f(x)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d  \)  \( \left( a,b,c,d\in \mathbb{R} \right) \) có bảng biến thiên như sau:

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

A. 3

B. 4

C. 2                                   

D. 1

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Ta có: \( \left\{ \begin{align}& \underset{x\to +\infty }{\mathop{lim }}\,f(x)=+\infty \Rightarrow a>0 \\  & f(0)=-1\Rightarrow d=-1<0 \\ \end{align} \right. \)

 \( {f}'(x)=3a{{x}^{2}}+2bx+c  \)

\( \left\{ \begin{align}  & {{x}_{1}}+{{x}_{2}}=-2 \\  & {{x}_{1}}.{{x}_{2}}=0 \\ \end{align} \right. \) \( \Rightarrow \left\{ \begin{align}  & -\frac{2b}{3a}=-2 \\  & \frac{c}{3a}=0 \\ \end{align} \right. \) \( \Rightarrow \left\{ \begin{align}  & b=3a>0 \\  & c=0 \\ \end{align} \right. \).

Có 2 số dương là a, b.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Cho hàm số f(x)=ax^3+bx^2+cx+d (a,b,c,d∈R) có bảng biến thiên như sau: Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d

(THPTQG – 2020 – 102 – Lần 2) Cho hàm số \( f(x)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d  \)  \( \left( a,b,c,d\in \mathbb{R} \right) \) có bảng biến thiên như sau:

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

A. 2

B. 4

C. 1                                   

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Từ dáng điệu sự biến thiên hàm số ta có a > 0.

Khi x = 0 thì y = d = 1 > 0.

Mặt khác  \( {f}'(x)=3a{{x}^{2}}+2bx+c  \).

Từ bảng biến thiên ta có: \( {f}'(x)=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=-2 \\  & x=0 \\ \end{align} \right. \).

Từ đó suy ra: \(\left\{ \begin{align}  & c=0 \\ & \frac{-2b}{3a}=-2 \\ \end{align} \right.\Rightarrow b=3a>0\)

Vậy có 3 số dương là a, b, d.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Cho hàm số y=ax^3+bx^2+cx+d (a,b,c,d∈R) có đồ thị là đường cong

(THPTQG – 2020 – Lần 1 – 104) Cho hàm số \(y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\) \(\left( a,b,c,d\in \mathbb{R} \right)\) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

A. 4

B. 2

C. 1                                   

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Ta có:  \( {y}’=3a{{x}^{2}}+2bx+c  \)

Dựa vào đồ thị ta thấy a < 0

Hàm số có 2 cực trị âm nên \(\left\{ \begin{align}  & {{{{\Delta }’}}_{{{y}’}}}>0 \\  & S<0 \\  & P>0 \\ \end{align} \right.\) \(\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & {{b}^{2}}-9ac>0 \\ & -\frac{2b}{3a}<0 \\  & \frac{c}{3a}>0 \\ \end{align} \right.\) \(\Rightarrow \left\{ \begin{align}  & b<0 \\  & c<0 \\ \end{align} \right.\)

Đồ thị cắt trục Oy tại điểm (0;d) nên d > 0

Vậy có đúng 1 số dương trong các số a, b, c, d.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Cho hàm số y=ax^3+bx^2+cx+d (a,b,c,d∈R) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương

(THPTQG – 2020 – Lần 1 – 103) Cho hàm số \( y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d  \)  \( \left( a,b,c,d\in \mathbb{R} \right) \) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

 

A. 4

B. 2

C. 1                                   

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Ta có:  \( {y}’=3a{{x}^{2}}+2bx+c  \). Dựa vào đồ thị ta thấy a < 0

Hàm số có 2 cực trị âm nên \(\left\{ \begin{align} & {{{{\Delta }’}}_{{{y}’}}}>0 \\  & S<0 \\ & P>0 \\ \end{align} \right.\) \(\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& {{b}^{2}}-9ac>0 \\ & -\frac{2b}{3a}<0 \\ & \frac{c}{3a}>0 \\ \end{align} \right.\) \(\Rightarrow \left\{ \begin{align}& b<0 \\ & c<0 \\ \end{align} \right.\)

Đồ thị cắt Oy tại điểm (0; d) nên d > 0.

Vậy có đúng một số dương trong các số a, b, c, d.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Cho hàm số y=ax^3+bx^2+cx+d (a,b,c,d∈R) có đồ thị là đường cong trong hình bên

(THPTQG – 2020 – Lần 1 – 102) Cho hàm số \( y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d  \)  \( \left( a,b,c,d\in \mathbb{R} \right) \) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

A. 4

B. 3

C. 1                                   

D. 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Ta có:  \( \underset{x\to +\infty }{\mathop{lim }}\,f(x)=-\infty \Rightarrow a<0 \)

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm cùng phía của trục tung nên  \( ac>0\Rightarrow c<0 \)

Đồ thị hàm số có điểm uốn nằm bên phải trục tung nên  \( ab<0\Rightarrow b>0 \)

Đồ thị hàm số cắt trục tung ở dưới trục hoành  \( \Rightarrow d<0 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Cho hàm số y=ax^3+bx^2+cx+d (a,b,c,d∈R) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d

(THPTQG – 2020 – Lần 1 – 101) Cho hàm số \( y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d  \)  \( \left( a,b,c,d\in \mathbb{R} \right) \) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

A. 4

B. 1

C. 2                                   

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Ta có:

 \( \underset{x\to +\infty }{\mathop{lim }}\,y=+\infty \Rightarrow a<0 \)

Gọi x1, x2 là hoành độ hai điểm cực trị của hàm số suy ra x1, x2 là nghiệm phương trình  \( {y}’=3a{{x}^{2}}+2bx+c=0 \) nên theo định lí Viet:

Tổng hai nghiệm:  \( {{x}_{1}}+{{x}_{2}}=-\frac{2b}{3a}>0 \) \( \Leftrightarrow \frac{b}{a}<0\Rightarrow b>0 \)

Tích hai nghiệm:  \( {{x}_{1}}{{x}_{2}}=\frac{c}{3a}>0\Rightarrow c<0 \)

Lại có đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên d > 0.

Vậy có 2 số dương trong các số a, b, c, d.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist