Cho elip (E) có độ dài trục lớn bằng 10, tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn là 3/5. Tính độ dài trục nhỏ của elip.

Cho elip (E) có độ dài trục lớn bằng 10, tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn là \( \frac{3}{5} \). Tính độ dài trục nhỏ của elip.

Hướng dẫn giải:

Ta có:  \( 2a=10\Rightarrow a=5 \). Mà  \( \frac{c}{a}=\frac{3}{5}\Rightarrow c=3 \).

Do đó,  \( {{b}^{2}}={{a}^{2}}-{{c}^{2}}=16\Rightarrow b=4 \). Vậy độ dài trục nhỏ  \( 2b=8 \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán mới!