Cho elip (E) có độ dài trục lớn bằng 10, tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn là 3/5. Tính độ dài trục nhỏ của elip.

Cho elip (E) có độ dài trục lớn bằng 10, tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn là \( \frac{3}{5} \). Tính độ dài trục nhỏ của elip.

Hướng dẫn giải:

Ta có:  \( 2a=10\Rightarrow a=5 \). Mà  \( \frac{c}{a}=\frac{3}{5}\Rightarrow c=3 \).

Do đó,  \( {{b}^{2}}={{a}^{2}}-{{c}^{2}}=16\Rightarrow b=4 \). Vậy độ dài trục nhỏ  \( 2b=8 \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài phát hành!

Error: View 5536128neb may not exist

Các bài toán mới!