Cho elip (E) có độ dài trục lớn bằng 10, tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn là 3/5. Tính độ dài trục nhỏ của elip.

Cho elip (E) có độ dài trục lớn bằng 10, tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn là \( \frac{3}{5} \). Tính độ dài trục nhỏ của elip.

Hướng dẫn giải:

Ta có:  \( 2a=10\Rightarrow a=5 \). Mà  \( \frac{c}{a}=\frac{3}{5}\Rightarrow c=3 \).

Do đó,  \( {{b}^{2}}={{a}^{2}}-{{c}^{2}}=16\Rightarrow b=4 \). Vậy độ dài trục nhỏ  \( 2b=8 \).

Các bài toán liên quan

Không tìm thấy bài viết nào.

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán mới!

Hệ Thống Trung Tâm Nhân Tài Việt!