Biết rằng f(0)=0. Hỏi hàm số g(x)=∣f(x6)−x3∣ có bao nhiêu điểm cực đại

Biết rằng \( f(0)=0 \). Hỏi hàm số  \( g(x)=\left| f({{x}^{6}})-{{x}^{3}} \right| \) có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 2.

B. 4.

C. 3.                                  

D. 1.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

 \( h(x)=f({{x}^{6}})-{{x}^{3}}\Rightarrow {h}'(x)=6{{x}^{5}}{f}'({{x}^{6}})-3{{x}^{2}}=3{{x}^{2}}\left( 2{{x}^{3}}{f}'({{x}^{6}})-1 \right)\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & {{x}^{2}}=0 \\  & 2{{x}^{3}}{f}'({{x}^{6}})-1=0 \\ \end{align} \right. \).

Đặt  \( u(x)=2{{x}^{3}}{f}'({{x}^{6}})-1\Rightarrow {u}'(x)=6{{x}^{2}}{f}'({{x}^{6}})+12{{x}^{8}}{f}”({{x}^{6}})\ge 0,\forall x\in \mathbb{R} \)

(Từ đồ thị ta có  \( {{x}^{6}}\ge 0\Rightarrow \left\{ \begin{align}  & {f}'({{x}^{6}})>0 \\  & {f}”({{x}^{6}})>0 \\ \end{align} \right. \) do đó  \( \left\{ \begin{align}  & 6{{x}^{2}}{f}'({{x}^{6}})\ge 0 \\  & 12{{x}^{8}}{f}”({{x}^{6}})\ge 0 \\ \end{align} \right.,\forall x\in \mathbb{R} \))

Nên  \( u(x)=2{{x}^{3}}{f}'({{x}^{6}})-1 \) đồng biến và liên tục trên  \( \mathbb{R} \)

(do f(x) là hàm đa thức  \( \Rightarrow u(x) \) là hàm đa thức) và  \( \left\{ \begin{align}  & \underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,u(x)=-\infty  \\  & \underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,u(x)=+\infty  \\ \end{align} \right. \).

Suy ra phương trình  \( u(x)=2{{x}^{3}}{f}'({{x}^{6}})-1=0 \) có nghiệm duy nhất.

Giả sử  \( 2{{x}^{3}}{f}'({{x}^{6}})-1=0\Leftrightarrow {{x}^{3}}{f}'({{x}^{6}})=\frac{1}{2} \) có nghiệm là  \( {{x}_{0}} \) (do \({f}'(x_{0}^{6})>0\))  \( \Rightarrow x_{0}^{3}>0\Rightarrow {{x}_{0}}>0 \).

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số  \( g(x)=\left| h(x) \right| \) có 1 điểm cực đại.

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *