Biết nghiệm lớn nhất của phương trình log√2x+log1/2(2x−1)=1 là x=a+b√2 (a, b là hai số nguyên). Giá trị của a+2b bằng

Biết nghiệm lớn nhất của phương trình \( {{\log }_{\sqrt{2}}}x+{{\log }_{\frac{1}{2}}}(2x-1)=1 \) là  \( x=a+b\sqrt{2} \) (a, b là hai số nguyên). Giá trị của  \( a+2b \) bằng

A. 4.

B. 6.                                  

C. 0.                                  

D. 1.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Điều kiện:  \( x>\frac{1}{2} \).

 \( {{\log }_{\sqrt{2}}}x+{{\log }_{\frac{1}{2}}}(2x-1)=1\Leftrightarrow 2{{\log }_{2}}x-{{\log }_{2}}(2x-1) \)

 \( \Leftrightarrow {{\log }_{2}}\frac{{{x}^{2}}}{2x-1}=1\Leftrightarrow {{x}^{2}}-4x+2=0 \).

Nghiệm lớn nhất của phương trình là  \( x=2+\sqrt{2}\Rightarrow a=2,\,\,b=1\Rightarrow a+2b=4 \).

Nhận Dạy Kèm Toán - Lý - Hóa Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài phát hành!

Error: View 4055aa7517 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *